Нікольський Ігор Сергійович

Лікар клінічний імунолог вищої категорії. Доктор медичних наук.

Наукова біографія

До наукової роботи приступив, будучи студентом, під керівництвом нині академіка АМН України професора Г. М. Бутенко. За допомогою імунологічних та гістохімічних методик виконав експериментальну роботу, в якій показав підсилює вплив алергії на перебіг гострої стафілококової інфекції. Методами препаративної білкової хімії виділяв з мозку енцефалітогенний фактор, моделював експериментальний аутоалергічний енцефаломієліт і вивчав формування аутоімунного процесу. За час навчання опублікував 5 наукових робіт, з них 2 в наукових журналах. До теперішнього часу опубліковано понад 300 опублікованих наукових робіт, 3 авторських свідоцтва, 4 патенти і 3 монографії.

Закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет, в 1969 р.

До наукової роботи приступив, будучи студентом, під керівництвом нині академіка АМН України професора Г. М. Бутенко. За допомогою імунологічних та гістохімічних методик виконав експериментальну роботу, в якій показав підсилює вплив алергії на перебіг гострої стафілококової інфекції. Методами препаративної білкової хімії виділяв з мозку енцефалітогенний фактор, моделював експериментальний аутоалергічний енцефаломієліт і вивчав формування аутоімунного процесу. За час навчання опублікував 5 наукових робіт, з них 2 в наукових журналах. До теперішнього часу опубліковано понад 300 опублікованих наукових робіт, 3 авторських свідоцтва, 4 патенти і 3 монографії.

У 1971 році приступив до наукової роботи в Київському НДІ отоларингології МОЗ України в якості молодшого наукового співробітника під керівництвом нині член-кореспондента АМН України професора Е. В. Гюллінга. У цій лабораторії почав працювати по темі, запропонованої нині член-кореспондентом НАН України, професором В. М. Кавсаном, які працювали в інституті молекулярної біології і генетики АН України. У його лабораторії отримав школу препаративної і аналітичної білкової хімії. З цього моменту основним науковим напрямком стає вивчення ролі гормонів тимуса у функціонуванні імунної системи. Пізніше цей напрямок розширився за рахунок включення в нього досліджень по вивченню ролі інтерферону і цитокінів в цілому в фізіології і патології імунної системи. Цій темі присвячені обидві дисертаційні роботи, кандидатська і докторська, статті та роботи учнів.

У 1971 р. вийшла перша робота в СРСР і одна з небагатьох на той час у світі статей за названим напрямком, а в 1974 р. захищена кандидатська дисертація "Дослідження умов, що сприяють виявленню в екстракті тимуса гуморального фактора, що стимулює антителогенез". Захист відбувся у Вченій раді інституту фізіології АН України під головуванням академіка АН СРСР П. Г. Костюка.

У 1978 році обраний за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника Київського НІ рентгено-радіологічного та онкологічного інституту МОЗ України, де керував роботою групи співробітників. Продовжуючи розвивати зазначений науковий напрям, в 1988 р. захистив докторську дисертацію "Гормони тимуса в імунотерапії злоякісних новоутворень". Захист відбувся у Вченій раді інституту проблем онкології АН України під головуванням академіка АН України В. Г. Пінчука. Тут під моїм керівництвом була виконана і захищена кандидатська дисертація В. В. Овсіенко по дослідженню виявленого мною в 1977 р. феномена взаємодії тучних клітин і лімфоцитів і ролі гормонів тимуса у взаємодії цих типів клітин при імунологічних процесах і пухлинному рості. Всього за період роботи в зазначеному інституті в рамках розроблюваного мною з 1971 р. наукового напрямку були захищені дві докторські дисертаційні роботи і шість кандидатських.

У 1989 р. після захисту докторської дисертації, обраний за конкурсом на посаду завідувача відділом імунорегуляції та імунобіотехнології Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України.

Основна тематика відділу перебувала в сфері клінічної імунології, особливо екоімунології. Вивчалися проблеми імунорегуляції та імунофармакології з біотехнологічним аспектом, який відкриває перспективи створення нових молекулярних і клітинних препаратів. У зв'язку з вираженою медичної специфікою відділ базувався на Київську міську клінічну лікарню № 1. На основі потенціалу цієї лікарні та Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва (ГУОЗ) в 1991р. створений Київський міський центр клінічної імунології в складі лабораторії клінічної імунології, відділення клінічної імунології та лікувально-консультативного клініко-імунологічного кабінету. Призначено директором Центру і головним спеціалістом з питань клінічним і лабораторної імунології ГУОЗ м. Києва. Проводив роботу зі створення імунологічної служби в системі практичної охорони здоров'я м. Києва. Можливості Центру використовував в педагогічному процесі, читав професорський курс з клінічної імунології в медичному інституті при Українській асоціації народної медицини. У 2003 р. заснував кафедру імунології та мікробіології Університету «Україна», і завідував нею.

З 1996 р. завідував лабораторією імуногенетики Інституту гігієни та медичної екології АМН України з клінічною базою в Київській міській клінічній лікарні № 5, де з 2000 р. в якості консультанта Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та опортуністичними інфекціями організував імунологічні дослідження і наукову роботу .

У 2003 р. лабораторія імуногенетики переведена в Науковий центр радіаційної медицини АМН України.

З жовтня 2007 р. – завідувач лабораторією імунології Інституту генетичної та регенеративної медицини АМН України.

Основні наукові досягнення

У 1971 р. одним з перших виділив фракцію екстракту тимуса, стимулюючу синтез антитіл, і виявив явище рефрактерності до гормонів тимуса неонатальних лімфоцитів. Проведено детальні дослідження композиції тимусних поліпептидів і вивчені їх фізико-хімічні властивості. Відносно біологічної активності вперше показано, що низькомолекулярних поліпептидів більш властиво безпосередній вплив на реорганізацію плазматичної мембрани імунокомпетентних клітин, а середньомолекулярні поліпептиди більшою мірою проявляють активність, індукуючи синтез імунокомпетентними клітинами речовин з тімозіноподобной активністю, що разом узяте дозволяє сформулювати уявлення про двох структурних і функціональних типах тимусних молекул: низькомолекулярних регуляторних ефекторних і середньомолекулярних індукторних поліпептидах, що в свою чергу сприяє кращому освітленню ролі гормонів тимуса в фізіології і патології імунної системи і дозволяє визначити відповідно двом типам поліпептидів напрямки розробки двох типів імунотропних речовин на основі гормонів тимуса.

На основі індукторних молекул розроблений препарат гормонів тимусу – тимоіндуктин. Обґрунтовано новий науково-методичний підхід до створення препаратів на основі гормонів тимуса і оригінальна методика отримання принципово нового препарату гормонів тимусу в складі ліпосом.

Розроблено та випробувано в експерименті препарат інтерферону, імобилізованого на дрібнодисперсних біотрансформованих магнітних носіях.

Препарати і способи їх отримання запатентовані. На тимоіндуктин зроблена науково-технічна документація. Лабораторний зразок препарату випробуваний в декількох державах і визнаний ефективним в лікуванні інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин. Матеріали на препарат затверджені в Головному управлінні ветеринарної медицини України.

Клініко-імунологічними дослідженнями показано діагностичне і прогностичне значення визначення у постраждалих від аварії на ЧАЕС спонтанного інтерферону. Запропоновано гіпотезу походження спонтанного інтерферону при пухлинному рості. На підставі зв'язку розвитку патологічного процесу з системою інтерферону і ендокринної функцією тимуса розроблена і запропонована відображає цей зв'язок графічна діагностично-прогностична модель, зацікавлено зустрінута і зазначена дипломом на міжнародній конференції з онкологічних маркерів країн середземноморського басейну (Афіни, 1994).

З урахуванням власних і літературних даних введено уявлення про імунну систему як аналізатор кількості антигену та інших чинників, дія яких тягне за собою цитокінові реакції з обов'язковим підключенням до них реакції нейроендокринної системи зокрема через гіпоталамус – гіпофіз і сформульований закон функціонально пов'язаних систем, згідно з яким зміна активності імунної системи завжди призводить до зміни активності нейроендокринної системи, а зміна активності нейроендокринної системи завжди призводить до зміни активності імунної системи. На цій основі сформульовано уявлення про вторинних імунодефіцитах як про переважно функціональних, що характеризуються ненормальною цитокіновою реакцією і, отже, неадекватною реакцією нейроендокринної системи з втратою її пристосувального значення і інтегративної захисної ролі.

З цих же позицій розглянуто механізм дії імуномодуляторів з постулюванням облігатної зміни активності нейроендокринної-імунних взаємозв'язків при дії будь-якого імуномодулятора.

Викладені уявлення застосовані до вивчення патології та розробці методів лікування. На підставі власних досліджень і даних літератури про тісну імуно-нейроендокринну взаємодію сформульована концепція про синдром вегетативних дисфункцій, що виникає в результаті дії чинників аварії на ЧАЕС, як про захворювання імунної системи. Запропоновано нова, адекватна патогенезу, назва для позначення цієї патології – Чернобиль-асоційований імуно-нейроендокринний синдром (ІНЕС). Розроблено наукове положення, що стосується принципів лікування цього захворювання і полягає в тому, що постулювало лікувальну ефективність імунотерапії, яку в даному випадку пропонується розглядати як імунну нейроендокрінокорекцію. Правильність наукового положення перевірена практикою. На цьому шляху впровадження розроблений і опробований ефективний спосіб імунотерапії ІНЕС за допомогою гормонів тимуса і антиоксидантів, а також з успіхом застосований швейцарський імуномодулятор – лектин з омели яблучної – іскадор. Концепція в цілому і окремі її положення успішно опробовані на 1-й, 2-й і 3-й науково-практичних конференціях імунологів України (Харків, 1995, Львів, 1996, Київ, 1999), 2-му з'їзді медичних генетиків України (Львів , 1995), а також на конференції ВООЗ з проблем радіаційних аварій (Женева, 1995).

Виявлено індукторний механізм дії гормонів тимуса, що полягає в індукції ними опосередкованого простагландинами синтезу Т-лімфоцитами речовин з тимозиноподобною активністю, що докорінно змінило уявлення про механізм дії гормонів тимуса й інших імуномодуляторів. Сьогодні явище індукції широко досліджується при вивченні нових препаратів, так як ці відомості є принциповими для розвитку раціональних схем імунотерапії.

Розроблено класифікацію методів неспецифічної активної імунотерапії, заснованої на механізмі, зокрема індукторні, дії імуномодуляторів, що дозволяє значно більш усвідомлене застосування імунотерапії.

Виявлена ​​здатність гормонів тимуса потенціювати і стимулювати синтез інтерферону різних типів.

На основі власних досліджень розроблені принципи визначення показань до імунотерапії гормонами тимусу і введено уявлення про їх регуляторну гомеостатичну дію.

Отримано препарат кріоконсервованих гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини. Виробляються імунологічні дослідження його ефективності при онко- та імунопатології. Розроблено технологічний регламент.

Вивчено імунопатогенетчні особливості розвитку герпевірусної інфекції та сформульовано уявлення про асоційоване з хронічною активною інфекцією вірусом Епштейна-Барр клініко-імунологічних синдромом.

Прямими дослідженнями в клініці і експерименті вперше встановлено, що іонізуюче випромінювання пригнічує ендокринну функцію тимуса. Обґрунтована триггерна роль зниження секреції гормонів тимуса в розвитку наслідків променевих ушкоджень та онкологічної патології.

Виявлено та вивчено феномен контактного взаємодії тучних клітин і деяких субпопуляцій лімфоцитів, заснований на взаємній афінному спорідненості клітинних рецепторів. Сформульовано експериментально обґрунтована концепція ролі мастолімфоцитарної взаємодії у формуванні імунологічних реакцій і при пухлинному процесі. На основі феномена контактної взаємодії огрядних клітин і лімфоцитів розроблений на рівні винаходу спосіб диференціальної діагностики гемобластозів.

Виявлено здатність гемопоетичних клітин до контактного взаємодії з мультипотентними стромальними клітинами, що in vitro виявляється утворенням фібробластолімфоцитарних розеток.

Вперше виявлено радіозахисну дію мультипотентних стромальних клітин і, також вперше виявлено підвищення радіозахисної, регенеративної і імунобіологічної активності гемопоетичних стовбурових клітин в результаті їх контактної взаємодії з мультипотентними стромальними клітинами.

В цілому в результаті наукової діяльності в теорії виділені наступні нові вистави:

 • обгрунтовано положення про функціонально пов'язаних системах і законі їх взаємодії
 • викладено уявлення про імунну систему як аналізаторі кількості антигену
 • встановлена ​​певна роль гормонів тимуса і інтерферону в розвитку патології
 • відкритий індукторний механізм дії гормонів тимуса, інших імуномодуляторів
 • запропонована класифікація неспецифічної активної імунотерапії, заснована на механізмі дії імуномодуляторів
 • розроблено положення про імунне походження вегетативних дисфункцій і Чорнобиль-асоційований імуно-нейроендокринний синдром (ІНЕС)
 • висунуто положення про вегетативні дисфункції як про клінічний прояв вторинного імунодефіциту
 • обгрунтовані принципи і положення імунної нейроендокрінокорекції
 • експерементально обгрунтовано положення про важливість для функціонування імунної системи контактного взаємодії мультипотентних стромальних і гемопоетичних стовбурових клітин, а також гемопоетичних і тучних клітин

З основних результатів практичної спрямованості можна відзначити наступне:

 • на рівні винаходу розроблені імуномодулюючі препарати: "тимоіндуктин", який затверджений Головним управлінням ветеринарної медицини України, і його ліпосомна форма «тимосомін»
 • розроблені ефективні методи імунотерапії та імунної нейроендокрінокорекції на основі гормонів тимуса і індукторів цитокінів
 • розроблений метод імунної нейроендокрінокорекції, який вперше і з успіхом застосований для лікування Чорнобиль-асоційованого ІНЕС
 • визначений алгоритм імунодіагностики герпевірусних інфекцій, виділені характерні для них клініко-імунологічні синдроми і розроблені комплексні методи імунотерапії
 • розроблені кріоконсервовані препарати гемопоетичних клітин кордової крові, ембріональної печінки і аутологічних адіпозних і хрящових мультипотентних стромальних клітин, технологічні регламенти на які зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності
 • на рівні винаходу розроблений чутливий спосіб диференціальної діагностики гемобластозів.

Практична діяльність

Професор Нікольський І. С. стояв біля витоків становлення клінічної імунології в Україні і вніс більший вклад в її розвиток. Організував перший в країні спеціалізований Центр клінічної імунології, здійснює діагностику іммунопатологіі, стаціонарне та амбулаторне лікування. Керував роботою цієї установи, а також клініко-імунологічними дослідженнями в Київському міському центрі СНІДу, багато років веде амбулаторний прийом імунологічних хворих. Більше 10 років виконував обов'язки головного клінічного імунолога в міському управлінні охорони здоров'я м.Києва.

Придбав великий клінічний досвід в лікуванні та діагностиці широкого спектру захворювань, що характеризуються різними синдромами імунологічної недостатності.

Запропонував класифікацію неспецифічної активної імунотерапії, засновану на індукторні механізмі дії імуномодуляторів.

Розробив ефективні методи імунотерапії та імунної нейроендокрінокоррекціі на основі гормонів тимуса і індукторів цитокінів.

Сформулював уявлення про асоційоване з хронічною активною інфекцією вірусом Епштейн-Барр клініко-імунологічному синдромі і запропонував відповідний ефективний метод лікування.

На рівні винаходу розробив імуномодулюючі препарати: поліпептидний «тимоіндуктин» і його ліпосомного форму – «тимосомін».

Розробив кріоконсервовані препарати гемопоетичних клітин кордової крові, фетальної печінки і аутологічних адіпозних і хрящових мультіпотентних стромальних клітин, технологічні регламенти на які зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності.

Основна увага надається лікуванню герпес-вірусних інфекцій, хронічних неспецифічних захворювань легенів і генітальної сфери, бронхіальної астми, вегетативних дисфункцій і невиношування вагітності.

Наукові публікації з клінічної імунології

Герпес

 • (184) Асоційованій з активною хронічною Епштейн-Барр-інфекцією клініко-імунологічний синдром // Сучасні інфекції. - 2003. - № 3. - С.60-62
 • (190) Імунотерапія хронічної актівної Епштейн-Барр-вірус-інфекції // імунологія та алергологія. - 2004.- № 1.- С.62
 • (201) Інфекція, що викликається вірусом Епштейна-Барр: иммунопатогенез, клініка і лікування. // Мистецтво лікування. - 2006. - Т.29, № 3. - С. 94-96
 • (266) Активна змішана EBV і HHV-6 інфекція: імунно-цитокіновий статус при стійкій вирусемії // імунологія та алергологія. - 2011. - №4. - с.102-103
 • (268) Про різноманітність варіантів клініко-імунологічного перебігу хронічної активної інфекції віроусом Епштейна-Барр // Російський алергологічний журнал. - 2012. - №1, вип.1. - С.234-236

ВІЛ

 • (183) Підходи до патогенетичної імунотерапії ВІЛ-інфекції // Лікарська справа. - 2002. - № 6. - С.7-14
 • (226) Визначення впливу ліпосомного препарату гормонів тимусу тимосоміну на функціональну активність лімфоцитів ВІЛ-інфікованих людей // Експріментальна и клінічна медицина. - 2009. - №1. - с.94-97

Онкологія

 • (175) Імунокорекція за допомогою імуномодулятора з Lactobacillus delbrueckii в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози II-IV стадії // Онкологія. - 2000. - Т.2, № 4. - С.267-271

Клінічна імунологія

 • (149) Хвороби імунної системи і синдроми імунологічної недостатності // Журнал практичного лікаря. - 1997. - № 5. - С.42-44
 • (156) Клініко-імунологічна характеристика ефектівності лікування гострої бронхолегеневої патології // Сучасні інфекції. -1999 №1.- С.94-97
 • (164) Клініко-імунологічна оцінка ефектівності лікування лікарської алергії лоратадином // Ліки України. - 1999. - № 9. - С.7
 • (170) Гомеостатічні Реакції імунної системи в процесі антибіотикотерапії пневмонії в післячорнобільській период // Медична допомога та стан здоров'я постраждалого населення. 14 років после аварії на ЧАЕС: Тез. доп. наук.-практ. конф. - Київ, 2000.- С.38-40
 • (176) Клініко-імунологічний досвід вивчення хворих загальної варіабельної гіпогаммаглобулінемії // Журнал практичного лікаря. - 2001. - № 3. - С.31
 • (209) Гемопоетичні стовбурові клітини в лікуванні цукрового діабету // імунологія та алергологія. - 2006. - № 3. - С.19-22.
 • (224) Біологічні Властивості ліпосом та їх практичне! Застосування // Фізіологічній журнал. 2008. - т. 54, №5. - с. 99-108
 • (277) Гемоіммунодефіціт // Журнал НАМН України. - 2012. -т.18, додаток. - С.110-111
 • (282) Клініко-імунологічна характеристика пацієнта з плазмацитозом і AL-амілоїдозом // Російський імунологічний журнал. - 2013. - Том 7 (16), № 2-3, - С.204
 • (298) Макроглоссія и гіпоімуноглобулінемія як провідні симптоми у пацієнта з плазмацитоми та AL-амілоїдозом // Зб. Гематологія и переливання крові. Випуск 38.- Київ, 2015. - С.437-438
 • Імуномодулюючі властивості ехінацеї пурпурової // імунологія та алергологія. 2007. - №3. - С.7-9.
 • Імунний статус як динамічний відображення реакції організму // імунологія та алергологія. 2007. - №2. - С.87.

Діти

 • (153) Іммуномодулюючі і терапевтичні властивості єхінацеі // Український медичний часопис. - 1998.- №5 (7) .- С.45-48.
 • (154) Клініко-іммунологічні дослідження лікувальної ефективності іммунала при гострому бронхіті у часто і тривало хворіючих дітей // Лікарська справа. - 1998. - № 6 (1040). - С. 128-131
 • (169) Вміст фактору некрозу пухлини у часто и тривало хворіючих дітей-киян в дінаміці лікування Гострого бронхіту // Медична допомога та стан здоров'я постраждалого населення. 14 років після аварії на ЧАЕС: Тез. доп.наук.-практ. конф. - Київ, 2000.- С.37-38
 • (182) Вивчення спонтанної бактерицидності нейтрофілів у дітей з гострим та рецидивуючим бронхітом // імунологія та алергологія. - 2002.- № 2.- С.43-44
 • (198) Клініко-імунологічні зміни, что впливають на формування рецидивуючого перебігу бронхітів у дітей // імунологія та алергологія. - 2005. - № 3. - С. 102
 • (205) Клініко-імунологічна характеристика рецидивуюго перебігу бронхітів у дітей-киян // Міжнародна конференція "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє", 2006. - С.137-138

Вегетативні дисфункції

ЧАЕС, ІНЕС

 • (150) Чорнобиль-асоційованого нейроендокринних-імунний синдром і імунна нейроендокринокррекція // Матеріали ювілейної науково-практ. конф., прісвяченої 100-річчю з дня народж. Видатний вченого чл. кор. АН України проф. О. С. Коломійченка.- Київ, 1998.- С.108-112
 • (151) нейроендокринних-імунний синдром: питання діагностики та терапії // I національний конгрес України з імунології, алергології та імунореабілітації.- Тез. допов.- Алушта, 1998.- с.85-86
 • (152) нейроендокринний-імунний синдром: питання діагностики та терапії препаратом Viscum album (іскадор) // імунологія та алергологія.- 1998.- №3.- С.48-65
 • (157) Про деякі еколого- та профобумовлені порушення в системі імунітету // Проблеми екології та медичної генетики и клінічної імунології.- Кіїв- Луганськ- Харків, 1999.- Віп.3.- С.83-90
 • (168) Клініко-імунологічне плацебо-контрольоване вивчення терапевтичної ефектівності імунної нейроендокрінокорекції у підлітків, що постраждали від аварії на ЧАЕС, та хворих на вегетатівні дисфункції // Медична допомога та стан здоров'я постраждалого населення. 14 років после аварії на ЧАЕС: Тез. доп.наук.-практ. конф. - Київ, 2000.- С.35-36
 • (191) Застосування тималіну для імунної нейроендокрінокорекції хворих на Чорнобиль-асоційованій імунонейроендокрінній синдром // Проблеми екологічної та медичної генетики и клінічної імунології.- Київ-Луганськ-Харків, 2004.- ВИП.5 (58) .- С.81-88
 • (196) Визначення впліву ліпосомного препарату гормонів тимусу на синтез фактору некрозу пухлина лейкоцитами постраждалим від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих // Проблеми екологічної та медичної генетики и КЛІНІЧНОЇ імунології. - Київ-Луганськ-Харків, 2005.- Віп.6 (69 ) .- С.170-179
 • (Мон) Чорнобиль-асоційований імунонейроендокринний синдром // Медичні Наслідки аварії на Чорнобільській атомній електростанції. - Київ: ДІА, 2007. - С. 764-777.
 • (267) Імунний статус людей, що живуть і працюють в умовах екологічного неблагополуччя і професійної шкідливості // Російський алергологічний журнал. - 2012. - №1, вип.1. - С.64-66

Імунотерапія

Періодична гіпоксія - імунотерапія, СК

 • (Мон) Hypoxia and Stem Cells // In: Intermittent Hypoxia: From Molecular Mechanisms to Clinical Applications Editors: Lei Xi & Taatiana V. Serebrovskaya./ Nova Science Publishers, 2009 Chapter 22, P.469-487
 • (235) Effects of intermittent hypoxia training (IHT) on human hematopoietic stem cells (HSC) and cytokine production // Hypoxia and Consequences: From Molecule to Malady. New York, March 12-14, 2009 Book of Abstracts, Session II, abstract # 24
 • (239) визначальне значення чутлівості до гіпоксії для стану гемопоетичних стовбурових клітін, системи крові й імунітету // імунологія та алергологія. - 2010. - № 1. - С.169
 • (250) Role of hypoxia in stem cell development and functioning // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2010. - V.1, Issue 1. - P.77-94.
 • (251) Effects of intermittent versus acute hypoxia on human hematopoietic stem cells and immune function. COST Action TD0901 HypoxiaNet: OXYGEN 2011 DAVOS, January 2011, Abstract # 80, p. 75-76.
 • (257) Intermittent Hypoxia Mobilizes Hematopoietic Progenitors and Augments Cellular and Humoral Elements of Innate Immunity in Adult Men // High Alt Med Biol. - 2011. - V.12, № 3. - Р.243-252
 • (258) Human Adaptation to Intermittent Hypoxia: Effects on Hematopoietic Stem Cells and Immune Function // Adaptation Biology and Medicine. 2011. - V.6: Cell Adaptations and Challenges. - Р.181-191
 • (261) Особливості імуномодулюючого впліву періодічного гіпоксічного тренування // імунологія та алергологія. - 2011. - №3. - С.34-38
 • (273) Вміст гемопоетичних стовбурових клітін у крови та особливості імунного статусу у людей з різною стійкістю до гіпоксії // Фізіологічній журнал. - 2012. - Т.58, №3. - С.9-18
 • (274) Реакція системи крові на гіпоксію і циркуляція гемопоетичних стовбурових клітин // Довкілля та здоров'я. - 2012. - №2 (61) .- С.79-80
 • (278) Migration pathways of hematopoietic stem cells in the mechanisms of adaptation to acute and intermittent hypoxia. // X World Congress of the International Society for Adaptive Medicine, June 7-10, 2012 Bucarest, Romania, p.94.
 • (279) Hematopoietic stem cells and immune status of subjects with different hypoxic tolerance under intermittent hypoxia training // In: "Learning from Hypoxia Signalling", HypoxiaNet COST Action, April 18-20, 2012 Bilbao, Spain, p.31.
 • (283) імуномодулюючий вплив періодичних гіпоксичних тренувань // Російський імунологічний журнал. - 2013. - т.7 (16), №2-3 (1). - С.71-74
 • (285) Hematopoietic Stem Cells and Immune Status of Subjects with Different Hypoxic Tolerance under Intermittent Hypoxic Training // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2013 - V.4, №1. - Р.1-12.
 • (217) Імунорегуляторна роль мезенхімальних стовбурових клітин при порушеннях остеорепаративного процесу // Рос.іммунол.журнал. 2008. - Т.2 (11). - №2-3. - С.113

Лабораторна діагностика

 • (227) Комплекс методів клітінної іммунології для візначпння різнопаправленноі актівності імуномодулючіх препаратів in vitro // Методичні рекомендації. - 2009. - Киів. - 20 с.

Основні наукові публікації

 • Про можливість регуляції імунологічної активності лімфоїдної системи факторами вилочкової залози. Повідомлення 1. Стимуляція антителогенеза фракцією з екстракту тимуса теляти за допомогою сефадексе G-25 // Журнал вушних, носових і горлових хвороб - 1971. N 6. - С. 25-27.
 • Дослідження тимуса як джерела гормонального фактора, що стимулює синтез антитіл // Бюл. експери. біології і медицини. - 1975. - 79, N 4. - С. 82-85.
 • Гормони тимуса і імунітету // Успіхи збережемо. біол. - 1977. - 83, N 1. - С. 97-111.
 • Вплив екстракту тимуса і пізньої тімектоміі на інтерфероногенезу // Бюл. експери. біології і медицини. - 1977.- N 10. - С. 439-440.
 • Мастолімфоцитарні розетки // Докл. АН УРСР. Сер. Б. - 1978. - N 9. - С. 851-853.
 • Контактна взаємодія масто- і лімфоцитів при онтогенетичному, антигеніндукованому диференціюванні і злоякіснйі трансформації лімфоїдних клітин // Бюл.експерім. біології і медицини. - 1980. - N 5. - С. 584-585.
 • Вплив тимозину на здатність тимоцитів новонароджених і статевозрілих мишей до утворення мастолімфоцітарних розеток // Ендокринологія. - Київ. - 1980. Вип.10. - С. 21-23.
 • Рефракторна розеткоутворюючих клітин селезінки мишей до гормонів тимуса в період раннього постнатального онтогенезу // Онтогенез. - 1981. - 12, N 1. - С. 100-102.
 • Мастоцитафінні лімфоцити // Докл. АН УРСР. Сер.Б. - 1981. - N 7. -С.74-76.
 • Зміст тимічного сироваткового фактора і чутливість лімфоцитів в периферичної крові до тімостімуліну, левамізолу та теофіліну при передракових захворюваннях і раку молочної залози // Імунологія. -1982. -N 5. - С.741-745.
 • Особливості біологічної активності деяких фракцій екстракту тимуса // фізіолог. журн. - 1982. - 28, N 6. - С.741-745.
 • Фактори, що впливають на реакцію утворення мастолімфоцитарних розеток // Імунологія. - 1981. - N 5. - с.90-92.
 • Гуморальні фактори тимуса і перспективи їх застосування в онкології //Експерім.онкологія. - 1982. - N 5. - С. 10-17.
 • Сироваткові фактори інгібіції і стимуляції утворення мастолімфоцитарних розеток // фізіолог. журн. - 1982. - 28, N 5. - С. 620-622.
 • Вплив тімостімуліна на здатність до Е- розеткоутворення лімфоцитів перифичної крові у хворих онкологічного профілю // Клін.онкологія. - Київ, 1982. Вип.2. - С.86-88.
 • Активність аденозіндезамінази в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак молочної залози і її підвищення під впливом тімостимуліна // Експерім.онкологія. -1982. -4, N 4.- С. 37-39.
 • Пригнічення ендокринної функції тимуса і зміна властивостей плазматичної мембрани лімфоцитів при хіміотерапії системних онкологічних захворювань у дітей // Вопр.онкологіі. - 1983. - 29, N 5. - С. 23-25.
 • Тімоіндуктини і тімолімфокіни // Медіатори імунної відповіді в експерименті та клініці: Тез. доп. Всесоюз. сімпоз. - М., 1983. - с.114-115.
 • Пригнічення интерфероноутворення і ендокринної функції тимуса при канцерогенезі, індукованому метілхолантреном, а також їх стимуляція гормональними факторами тимуса // т фіз. онкологія. - 1983. - 5, N 5. - С.49-52.
 • Про ефективність тімостимуліна при комбінованій терапії злоякісних гліом в експерименті // Вопр.нейрохірургіі. - 1984. - N 1. - С. 20-23.
 • The limphocyte activity of adenosin desaminase and enzyms of AMP metabolism in mammory carcinogenesis. The effects of thymostimulin // Neoplasma. - 1984. - 31, N 1. - P.21-29.
 • (СРСР). Спосіб диференційної діагностики гемобластозів. - Опубл. в Б.І., 1984, N 3.
 • Зміна функціонального стану вилочкової залози і кори надниркових залоз у онкологічних хворих під впливом хіміотерапії // Сучасні можливості клінічної хіміотерапії злоякісних новоутворень. - Вільнюс, 1984. - С.226-228.
 • Характеристика лімфоїдних клітин по їх мембранного спорідненості до мастоцити при експериментальному лейкозі NK / Ly // Імунологія та імунотерапія лейкозу людини і тварин: Тез. доп. Всесоюз. конф. - Ташкент, 1984. - С. 65-66.
 • Попередження хронічної персистенції черевнотифозних мікробів у кроликів тімостімуліном // Журн. микробиол. - 1984. - N 10. - С. 67-69.
 • Дослідження поверхні клітин при контактному впливі нормальних і зазнали заморожування масто- і лімфоцитів // Цитология. - 1984. - 26, N 11. - С. 1283-1286.
 • Активність неспецифічних Т-супресорів, контролюючих проліферацію Т- і В-лімфоцитів у хворих фиброаденоматозом, раком молочної залози і шлунка // Зап. онкології. - 1984. - 30, N 12. - С. 23-27.
 • Залежність коканцерогеннимі дії вірусу грипу від характеру грипозної інфекції // Бюл. експери. біології і медицини. - 1984. - N 8. - С. 216-217.
 • Дія кортикостероїдів на секрецію тимусного сироваткового фактора і зміст мастоцітаффінних лімфоцитів у щурів // Пробл. ендокринології. - 1985. - 31, N 3. - С. 82-85.
 • Індукторна активність гуморальних факторів тимусу, спленина і левамизола // Імунологія. - 1985. - N 4.- С. 44-48.
 • Ендокринна функція тимуса і деякі маркерні характеристики лімфоцитів у периферійній крові при лімфопроліферативних захворюваннях у дітей // Педіатрія. - 1985. - N 8. - С. 35-37.
 • Індукторний механізм дії деяких імуномодуляторів // Неспецифічні стимулятори в імунотерапії пухлин. - Рига, 1985. - С. 104-110.
 • Мастоцитафінні лімфоцити і бластомні процеси // Клітинні основи протипухлинного імунітету, гібридоми; Тез. доп. Всесоюз. сімпоз. - М., 1985 - С. 51-52.
 • Цитохімічні особливості клітин, що утворюють мастолімфоцітарние розетки // Цитология. - 1985. - 27, N 11. - С. 1277-1279.
 • Мастоцітафінні лімфоцити як індикаторні клітини деяких форм гемобластозів // т фіз. онкологія. - 1986. - 8, N 1. - С. 25-26.
 • 1237979 / СРСР /. Спосіб кількісного визначення активації лімфоїдних клітин. - Опубл. в Б.І., 1986, N 22.
 • Індукція і потенціювання синтезу інтерферону зімозаном у хворих на саркому м'яких тканин // Клин, онкологія. - Київ, 1986, вип. 6. - С. 109-111.
 • Індукція речовин з тімозіноподобной активністю і потенціювання інтерфероногенезу в механізмі гальмування продигіозаном бластомогенеза, індукованого 3-метілхоланреном // т фіз. онкологія. 1986. - 8, N 2. - С. 35-38.
 • 1293656 / СРСР /. Спосіб визначення активності тимозина. - Опубл. в Б.І., 1987, N 8.
 • Тимічна сироваткова активність при хімічно індукованому канцерогензе у щурів: вплив тімостімуліна і спленина // т фіз. онкологія. - 1987. - 9, N 3. - С. 54-57.
 • Seasoneal aspects of immunological reactivity of the human and animal organism // J. Hyg. Epidem. Microbiol. Immunol. - 1987. - 31 N 2. - Р. 225-230.
 • Нові уявлення про індукторні механізми дії гормонів тимуса // Суч. проблеми експериментальної та клінічної ендокринології: Тез. доп. 4 з'їзду ендокринологів УРСР. Київ, 1987, Ч. 2. - С. 757-759.
 • Класифікація ад'ювантної імунотерапії // Біологія клітини: Тр. 2 Всесоюз. межуніверсіт. конф. - Тбілісі, 1987, Ч. 2. - С. 730-731.
 • Запобігання формуванню інфекційного процесу біологічно активними чинниками тимусу при зараженні мишей Salmonella thyphimurium, що збігається з активацією макрофагів // Журн. микробиол., епідеміолого. і іммунобіологіі. - 1987. - N 12. - С. 71-74.
 • Зміна ендокринної функції тимуса у щурів під впливом гідрокортизону // фізіолого. журн. - 1988. - 34, N 1. - С. 52-55.
 • Вплив гормонів тимуса на здатність лімфоцитів до контактного впливу з огрядними клітинами // Пробл. ендокрінол. - 1988. - 34, N 2. - С. 72-74.
 • Індукція тімостімуліном фактора, що підсилює бактерицидну активність макрофагів // фізіолого. журнал. - 1988. - 34, N 4. - С. 23-26.
 • Гладкі клітини і протипухлинна резистентність // т фіз. онкологія. - 1988. - 10, N 5. - С. 15-19
 • Гормони тимуса в імунотерапії злоякісних новоутворень // Лікарська справа. - 1988. - N 8 - С. 77-82.
 • Тимічна сироваткова активність і деякі інші показники системи імунітету у дітей з пухлинами сечостатевих органів // Педiатрiя, акушерство i гiнекологiя. - 1988. - N 3. - С. 16-17.
 • До механізму дії гормонів тимуса // Імунологія. - 1988. - N 6. - С. 81-82.
 • Особливості реакції утворення мастолімфоцітарних розеток при різних умовах інкубації і з'єднання клітин // Докл. АН УРСР. Сер. Б. - 1989. - N9. - С. 76-78.
 • Контактна взаємодія лімфоцитів і тучних клітин // I Всесоюз. імунологічний з'їзд: Тез. доп. - Москва, 1989.- 1. - С. 84.
 • Динаміка показників активності системи імунітету у хворих на гостру променеву хворобу в процесі лікування // Проблеми радіаційної медицини, вип. 2. -Київ: Здоров'я. - 1989. - С. 173-178.
 • Зміст гормонів тимуса в крові при різних типах пухлинного процесу і його зміна в результаті хіміотерапії і хірургічного видалення пухлини // т фіз. онкологія, - 1990. - 12, N 3, - С. 65-67.
 • Production of substances with thymosin-like activity by B- and T-Lymphocytes // J. Hyg. Epidem. Microbiol. Immunol. - 1990. - 34 N 3. - Р. 309-314.
 • Дисоціація мастолімфоцітарних розеток // фізіолого. журн. - 1990. - 36. - N 6. - С. 75-79.
 • Структури клітинної мембрани, що беруть участь в мастолімфоцитарній взаємодії // фізіолог. журн. - 1990. - 37, N 1. - С. 85-89.
 • Thymic hormones and spontaneous interferon as tumor growth markers // 3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO). -1994. - Athens, Greece, - P. - 83.
 • Tрансплантація кріоконсервованих гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини при глибокйі гіпоімуноглобулінемії // СУЧАСНI проблеми клiнiчної та експериментальної трансплантологiї. - Запорiжжя, «Укртрансплант». - 1995. - С. 124-125.
 • Ендокринна функція тимуса і імунний статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС 8 років потому // Питання медичної генетики. - Луганськ, 1995. - С. - 98-104.
 • Концепція імунотерапії радіаційних нейро-ендокринних розладів // Фундаментальні та клінічні аспекти сучасної реабілітації. - Полтава, 1995. - С. 86-87.
 • Surface structure of finely dispersed activated iron with immobilized interferon as derived from XPS // J. Electron Spectroscopy and related Phenomena. - 1995. - 76. - P. 689-694.
 • Продукція інтерферону і фактора некрозу пухлин у "ліквідаторів" наслідків аварії на ЧАЕС 8 років потому // Віддалені наслідки опромінення в імунній та гемопоетичних системах. - К., 1996.- С.39-40
 • Ендокринна функція тимуса і імунний статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС 8 років потому // Проблеми медичної та екологічної генетики. - Київ - Луганськ, 1996.- С 122-124
 • Хвороби імунної системи і синдроми імунологічної недостатності // Журнал практичного лікаря. - 1997. - № 5. - С.42-44
 • Нейроендокринно-імунний синдром: питання діагностики та терапії препаратом Viscum album (іскадор) // Імунологія та алергологія. - 1998.- №3.- С.48-65
 • Імуномодулюючі та терапевтичні властивості ехінацеї // Український медичний журнал. - 1998.- №5 (7) .- С.45-48.
 • Клініко-іммунологічні дослідження лікувальної ефективності іммунала при гострому бронхіті у часто і тривало хворіючих дітей // Лікарська справа. - 1998. - № 6 (1040). - С. 128-131
 • Ефективність використання препарату ехінацеї «імунал» у терапії Гостра бронхіту // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 1998. - № 6 (380). - С. 61-63
 • Ефективність використання препарату ехінацеї "Імунал" // Фітотерапія в Україні. - 1999. - № 1-2. - С.29-30
 • Про деякі еколого-і профобумовлені порушення в системі імунітету // Проблеми екології та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ-Луганськ-Харків, 1999.- Вип.3.- С.83-90
 • Клініко-імунологічна характеристика ефективності лікування гострої бронхо-легеневої патології // Клінічна антибіотикотерапія. - 1999. - № 2. - С.39-40
 • Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування лікарської алергії лоратадином // Ліки України. - 1999. - № 9. - С.7
 • Імунокорекція за допомогою імуномодулятора з Lactobacillus delbrueckii в комплексному лікуванні Хворов на рак молочной залоза II-IV стадії // Онкологія. - 2000. - 2, № 4. - С.267-271
 • Клініко-імунологічний досвід вивчення хворий загальною варіабельною гіпогамаглобулінеміею // Журнал практичного лікаря. - 2001. - № 3. - С.31
 • Підходи до патогенетичної імунотерапії ВІЛ-інфекції // Лікарська справа. - 2002. - № 6. - С.7-14
 • Thymic hormone factor thymoinductin is able to induce the synthesis of the substances with thymosin-like activity by T-lymphocytes // 3rd Balkan Congress of Immunology - Athens, Greece, 2001.- P.53
 • Stimulation of the interferon synthesis in mice with various tumors by thymic factor thymoinductin // 3rd Balkan Congress of Immunology - Athens, Greece, 2001.- P.77
 • Отримання ліпосомної форми препарату тімічніх гормонів з ліпідів та поліпептидів тимусу. // імунологія та алергологія.- 2002.- № 2.- С.44
 • Кріоконсервування і дослідження клітин ембріональної печінки людини // імунологія та алергологія.- 2002.- № 2.- С.43
 • Асоційований з активною хронічною Епштейн-Барр-інфекцією клініко-імунологічній синдром // Сучасні інфекції. - 2003. - № 3. - С.60-62
 • Пат. 55164 Україна, МПК 7 А61К 35/55, А61К 35/00. Способ Отримання препарату тімоіндуктіну / № 2002075716; Заявлено 11.07.2002; Опубл. 17.03.2003, Бюл. №3
 • Пат. 56613 Україна, МПК 7 А61К 35/55, 35/00. Способ Отримання препарату тімосоміну / № 2002076360; Заявлено 30.07.2002; Опубл. 15.05.2003, Бюл. №5
 • Отримання нового імунокоректора на основі ліпосомніх структур з білковіх компонентів та ліпідів тканини тимусу // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами", Київ, 2003. - С.310-312
 • Імунонейроендокринний синдром (Головні положення) та імунна нейроендокринокорекція (Головні принципи) // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференции "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами", Київ, 2003. - С.314-315
 • Дослідження імунобіологічної активності кріо-консервованих клітин ембріональної печінки людини // Матеріали I Всеросійської конференції по імунотерапії, Москва, 2003. - С.
 • ! Застосування тималіну для імунної нейроендокринокорекції хворих на Чорнобиль-асоційованій імунонейроендокрінний синдром // Проблеми екологічної та медичної генетики та КЛІНІЧНОЇ імунології.- Київ-Луганськ-Харків, 2004.- ВИП.5 (58) .- С.81-88
 • Патогенез та імунотерапія ВІЛ-інфекції // Сучасні інфекції. - 2004. - № 4. - С.52-59
 • Імунопрепарат на основі композіції ліпосомніх структур з гормонів тимусу та загально його ліпідів // імунологія та алергологія.- 2005.- № 2.- С.50-52
 • Роль Загальної реактівності у формуванні рецидивного бронхіту // Проблеми екологічної та медичної генетики и КЛІНІЧНОЇ імунології.- Київ-Луганськ-Харків, 2005.- Віп.6 (69) .- С.106-110
 • Визначення впліву ліпосомного препарату гормонів тимусу на синтез фактору некрозу пухлина // Проблеми екологічної та медичної генетики и КЛІНІЧНОЇ імунології.- Київ-Луганськ-Харків, 2005.- Віп.6 (69) .- С.170-179
 • Иммунопатогенез клініка і лікування інфекції, спричиненої вірусом Епштейна-Барр // Мистецтво лікування. - 2006. - Т.29, № 3. - С. 94-96
 • Кооперація стовбурових клітин // імунологія та алергологія. 2007. - №2. - С.88.
 • Радиозахисна дія кріоконсервованих клітин ембріональної печінки в сінгенній і ксеногенній комбінаціях // імунологія та алергологія. 2007. - №3. - с.97-98.
 • Онтогенетичний випереджаючий розвиток системи природної цитотоксичності // імунологія та алергологія. 2008. - № 2. - С.140-141
 • Біологічні Властивості ліпосом та їх практичне! Застосування // Фізіологічній журнал. 2008. - т. 54, №5. - с. 99-108
 • Визначення впливу ліпосомного препарату гормонів тімусу тимосоміну на функціональну Активність лімфоцитів ВІЛ-інфікованих людей // Експріментальна и клінічна медицина. - 2009. - №1. - с.94-97
 • Комплекс методів клітінної іммунології для візначення різнопаправленної актівності імуномодулючіх препаратів in vitro // Методичні рекомендаціі. - 2009. - Киів. - 20 с.
 • Радиозахисна діюя мультипотентних стромальних клітин тимуса // Вісник Уральської медичної академічної науки. Тематичний випуск з алергології та імунології. - 2009. - №2 / 1 (24). - с.284-285
 • Role of hypoxia in stem cell development and functioning // Фізіологічній журнал. - 2009. - Том 55, №4. - с. 116-130.
 • Імунні властивості мультипотентних стромальних клітін людини за умов культивування // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференції з міжнародною участю, прісвяченої 90-річчю ДУ «Інститут траматології та ортопедії АМН України» Актуальні питання ортопедії та травматології, 24-25 вересня 2009 р. м. Київ. - с.58-59
 • Спосіб підвищення радіозахисної актівності гемопоетичних ствобуровіх клітін, отриманих з різніх джерел Пат. 45641 Україна, МПК С 12N / u 2009 00839; Заявлено 05.02.2009; Дата публ .. 25.11.2009, Бюл. №22
 • Спосіб підвищення радіорезистентності організму // Пат. 49204 Україна, МПК А61К 35/26; Заявлено 06.10.2009; Дата публ. 26.04.2010, Бюл. №8.
 • Відновлення імунної системи опромінених тварин сінгенними клітинами ембріональної печінки, стимульований контактом з мультипотентними стромальними клітинами тимуса // Вісник Уральської медичної академічної науки Тематичний випуск з алергології та імунології. - 2010. - №2 / 1 (29). - С.61-62
 • Реакція імунної системи на гостру гіпоксію // Журн.АМН України.- 2010.- т.16, додаток. - с.164-165
 • Вплив періодичного гіпоксичного тренування на імунний і цитокіновий статус // Цитокіни і запалення. - 2010. - Т.9, №3. - С.48-49
 • Role of hypoxia in stem cell development and functioning // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2010. - V.1, Issue 1. - P.77-94.
 • Effects of intermittent versus acute hypoxia on human hematopoietic stem cells and immune function // COST Action TD0901 HypoxiaNet: OXYGEN 2011 DAVOS, January 2011, Abstract # 80, p. 75-76.
 • Фібробластно-лімфоцитарні розетки // Медична імунологія. - 2011. - Т.13, №4-5. - С.327-328
 • Вплив тріпептидів на лімфоїдні та стовбурові клітини // БЕБіМ. - 2011. - Т.151, №6. - С.668-671
 • Effect of Tripeptides on Lymphoid and Stem Cells // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. - 2011. - V.151, №3. - Р.772-775
 • Дослідження мембранної спорідненості мультипотентних стромальних і гемопоетичних клітин // Сб.Дні імунології в Сибіру: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - р Абакан. - 2011. - 285 с. (С.73-74)
 • Про мембранну спорідненість до лімфоцитів мезенхімальних мультіпотентних стромальних клітин з різних джерел // Вісник Уральської медичної академічної науки - 2011. - Т.1, №2. - С.53-54
 • Фібробласто- і масто-лімфоцитарні розетки // Російський алергологічний журнал. - 2011. - №4, вип.1. - С.260-261
 • Intermittent Hypoxia Mobilizes Hematopoietic Progenitors and Augments Cellular and Humoral Elements of Innate Immunity in Adult Men // High Alt Med Biol. - 2011. - V.12, № 3. - Р.243-252
 • Human Adaptation to Intermittent Hypoxia: Effects on Hematopoietic Stem Cells and Immune Function Adaptation Biology and Medicine. 2011. - V.6: Cell Adaptations and Challenges. - Р.181-191
 • Chernobyl-associated immune-neuroendocrine syndrome (INES) // International symposium "The Chornobyl impact on health and environment - a quarter century later", Satellite Symposium of 14th Int. Congress of Radiation Research, Warsaw, 2-3 September, 2011, Kyiv, Ukraine. Р.71
 • Особливості імуномодулюючого впливу періодічного гіпоксічного тренування // імунологія та алергологія. - 2011. - №3. - С.34-38
 • Активна змішана EBV і HHV-6 інфекція: імунно-цитокіновий статус при стійкій вірусемії // імунологія та алергологія. - 2011. - №4. - с.102-103
 • Імунний статус людей, що живуть і працюють в умовах екологічного неблагополуччя і професійної шкідливості // Російський алергологічний журнал. - 2012. - №1, вип.1. - С.64-66
 • Про різноманітність варіантів клініко-імунологічного перебігу хронічної активної інфекції вірусом Епштейна-Барр // Російський алергологічний журнал. - 2012. - №1, вип.1. - С.234-236
 • Активність природних кіллерів при стресіндукованому віразко утворенні та введені МСК // імунологія та алергологія. - -2012 дод.1. - С.44-45
 • Імуномодулююча активність мультипотентних стромальних клітин тимуса // імунологія та алергологія. - -2012 дод.1. - С.45-46
 • Вплив внутрішньовенного введення мултіпотентних стромальних клітин тимуса на імунну відповідь // Вісник Уральської медичної академічної науки. - 2012. - №4. - С.55-56
 • Цитотоксична активність клітин ембріональної печінки в ранній період ембріонального розвитку // Російський імунологічний журнал. - 2012. - Т.6 (14). - №2 (1). - С.125-126
 • Вміст гемопоетичних стовбурових клітін у крові та особливості імунного статусу у людей з різною стійкістю до гіпоксії // Фізіологічній журнал. - 2012. - Т.58, №3. - С.9-18
 • Реакція системи крові на гіпоксію і циркуляцію гемопоетичних стовбурових клітин // Довкілля та здоров'я. - 2012. - №2 (61) .- С.79-80
 • Вплив внутрішньовенного введення мультипотентних стромальних клітин тимуса на проліферативну фазу імунної відповіді // Журнал НАМН України. - 2012. -т.18, додаток. - С.105-106
 • Гемоімунодефіціт // Журнал НАМН України. - 2012. -т.18, додаток. - С.110-111
 • Migration pathways of hematopoietic stem cells in the mechanisms of adaptation to acute and intermittent hypoxia. // X World Congress of the International Society for Adaptive Medicine, June 7-10, 2012 Bucarest, Romania, p.94.
 • Hematopoietic stem cells and immune status of subjects with different hypoxic tolerance under intermittent hypoxia training // In: "Learning from Hypoxia Signalling", HypoxiaNet COST Action, April 18-20, 2012 Bilbao, Spain, p.31.
 • Membrane affinity of lymphocytes and multipotent stromal cells (fibroblast-lymphocyte rosettes) // 7Th Annual Congress of the German Society for Stem Cell Research, Leipzig, November 29-30, 2012 p.73-74
 • Клініко-імунологічна характеристика пацієнта з плазмацітой і AL-амілоїдозом // Російський імунологічний журнал. - 2013. - Том 7 (16), № 2-3, - С.204
 • Імуномодулюючий вплив періодичних гіпоксичних тренувань // Російський імунологічний журнал. - 2013. - т.7 (16), №2-3 (1). - С.71-74
 • Спосіб одержаня фібробласто-лімфоцитарних розеток (ФЛР), як модельного аналогу тимічної ніші ex vivo // Пат. 80076 Україна, МПК C12N 5/00; Заявлено 04.12.2012; Дата публ. 13.05.2013, Бюл. №9.
 • Hematopoietic Stem Cells and Immune Status of Subjects with Different Hypoxic Tolerance under Intermittent Hypoxic Training // International Journal of Physiology and Pathophysiology. - 2013 - V.4, №1. - Р.1-12.
 • Експериментальне дослідження загоєння стресових віразок під впливом мультипотентних стромальних клітін кісткового мозку // Таврійський медико-біологічний вісник. - 2012. - т.15, №3, ч.1 (59). - С.235-238
 • Імунобіологічна активність трансплантатів гемопоетичних і мультипотентних стромальних клітин тимуса // Актуальні питання трансплантації стовбурових клітин. Збірник матеріалів I Євразійського конгресу «Транслантація стовбурових клітин» (Мінськ, 25-27 вересня 2013) - С.109-111
 • Порівняльна характеристика впливу мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку на розвиток гострого і пролонгованого стресу // Актуальні питання трансплантації стовбурових клітин. Збірник матеріалів I Євразійського конгресу «Транслантація стовбурових клітин» (Мінськ, 25-27 вересня 2013) - С.111-113
 • Динамічні особливості індукованого циклофосфаном гемоімунодефіциту // Праці Міжнародного форуму "Клінічна іммунологія та алергологія - міждисциплінарні проблеми" (14-17 травня 2014 г. Казань) - С.195-196
 • Загоєння стресових виразок під впливом мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку // риж. - Том 8 (17), №2-3 (1) Тематичний випуск "Імунологічні читання в Челябінську" (24.08 - 31.08.2014 р) С.113-115
 • Порівняльна характеристика активності різних типів гемопоетичних і мультипотентних стромальних клітин в усуненням кістково-мозкового синдрому у летально опромінених мишей // риж. - Том 8 (17), Номер 3 липень-вересень 2014. - С.354-356
 • Вплив тимоцитів і клітин кісткового мозку на остеогенні диференціювання мезенхімальних стромальних клітин тимуса // Праці ХІІІ Міжнародного Конгресу "Сучасні проблеми імунології, алергології та иммунофармакологии" (18-20 лютого 2015 року, м Москва). - С.92-93
 • Імунобіологічна активність трансплантатів сінгенних клітин фетальної печінки і мультипотентних стромальних клітин // риж. - 2015. - Т. 9 (18), №2 (1). - С506-507
 • Скасування індукованої циклофосфаном мобілізації клітин кісткового мозку відтворенням стресових реакцій // Зб. Дні імунології в Сибіру. Матеріали ХII Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-29 серпня 2015 г.). - С.17-18
 • Макроглоссія и гіпоімуноглобулінемія як провідні симптоми у пацієнта з плазмацитами та AL-амілоїдозом // Зб. Гематологія і переливання крові. Випуск 38.- Київ, 2015. - С.437-438

Монографії

 • Імунобіологія гормонів тимуса. Київ: Здоров'я, 1989. - 152 с.
 • Чорнобиль-асоційований імунонейроендокринний синдром // Медичні наслідки аварії на Чорнобільській атомній електростанції. - Київ: ДІА, 2007. - С. 764-777.
 • Hypoxia and Stem Cells // In: Intermittent Hypoxia: From Molecular Mechanisms to Clinical Applications Editors: Lei Xi & Taatiana V. Serebrovskaya./ Nova Science Publishers, 2009 Chapter 22, P.469-487.

* При записи на прием, в контактных данных пациента, обязательно оставьте свой e-mail, для того чтобы клиника могла связаться с вами и подтвердить запись! Смс-сервис временно не работает.

Режим роботи
Щодня з 8.00 до 20.00
Київ | вул. Лаврська, 4